Celestial Movies Channel 19
Cat And Mouse
18 July 2017, 1:40 AM
01:40 - 03:15 [duration:01:35]
Seorang petugas pengadilan bernama Zhan Zhao berseteru dengan Bai Yutong, seorang pembasmi kejahatan ala Robin Hood. Tanpa diketahui oleh Zhan, Bai sebenarnya adalah seorang wanita yang telah lama menyukai Zhan.
Constable Zhan Zhao is constantly bugging heads with Bai Yutong, a Robin Hood-like crime fighter. Unbeknownst to Zhan, Bai is actually a girl who has had the longest crush on her companion from the other side of the law.